Voorwaarden MKB inkoopmanagerWERKWIJZE TOTSTANDKOMING DEELNEMERS MKB INKOOPMANAGER

MKB bedrijven schrijven zich gratis en vrijblijvend in voor (periodieke) collectieve inkoopacties van MKB inkoopmanager. De werving van deelnemers (hierna: Deelnemers) gebeurt middels online en offline campagnes (waaronder callcenters). Aansluitend ontvangt het MKB bedrijf een bevestiging van deelname, per email en/of per fysieke post. Ingeschreven MKB bedrijven noemen wij Deelnemers.

Een Deelnemer kan zich op elk gewenst moment uitschrijven als Deelnemer. Tot uitschrijving ontvangt de Deelnemer collectieve aanbiedingen per post, email en/of telefonisch. Uitschrijven kan via www.mkbinkoopmanager.nl/uitschrijven, per email (service@mkbinkoopmanager.nl) of telefonisch bij de klantenservice van MKB inkoopmanager (085 - 4833 133).

WERKWIJZE COLLECTIEVE INKOOPACTIES MKB INKOOPMANAGER

Namens de Deelnemers onderhandelt MKB inkoopmanager (vrijblijvend voor Deelnemers) over aantrekkelijke voorwaarden met leveranciers.

De beste aanbiedingen worden gratis en vrijblijvend voorgelegd aan de deelnemende MKB bedrijven. Dit gaat via email, internet(omgeving) en/of postpakket met daarin bijvoorbeeld een brief van MKB inkoopmanager, een brief van de leverancier, een "tariefvergelijker" en de tarieven en voorwaarden van de winnende leverancier.

Aansluitend kan MKB inkoopmanager (telefonisch) contact opnemen met de Deelnemer (het deelnemende MKB bedrijf) om het aanbod toe te lichten. Op dit moment kan de Deelnemer het aanbod accepteren of afwijzen. Het accepteren van een aanbod kan ook digitaal (via akkoord op email(s) en/of bevestiging(en) op (persoonlijke) internetomgevingen.

WERKWIJZE CONTRACTBEHEER MKB INKOOPMANAGER

MKB inkoopmanager beheert en archiveert zoveel mogelijk gegevens van haar Deelnemers. Indien een Deelnemer gebruikt heeft gemaakt van een aanbod of MKB inkoopmanager inzichtelijk heeft gemaakt van welk (markt)aanbod de Deelnemer momenteel gebruik maakt gebruikt MKB inkoopmanager de gegevens van dit aanbod/deze aanbiedingen om dit aan Deelnemer inzichtelijk te maken en voor het doen van aanbiedingen.

MKB inkoopmanager is een concept van Power to the People B.V. Door maatwerk en/of door klanten te bundelen hebben zij een betere onderhandelingspositie bij leveranciers van verschillende producten om maximaal voordeel te behalen voor Deelnemers op het gebied van service en prijs.

Deelnamevoorwaarden MKB inkoopmanager

1. MKB inkoopmanager: MKB inkoopmanager is een handelsnaam van Power to the People B.V. gevestigd aan de Princenhagelaan 13, 4813DA, te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 52552608.
2. Deelnemer: een (rechts)persoon welke zich heeft ingeschreven op de website van MKB inkoopmanager of via een ander kanaal en aan wie MKB inkoopmanager heeft bevestigd dat deze staat ingeschreven. Aanmelding en inschrijving als Deelnemer is gratis en vrijblijvend.
3. Een Deelnemer machtigt MKB inkoopmanager om namens hem te onderhandelen met leveranciers. Indien dit resulteert in een, naar de mening van MKB inkoopmanager, goed voorstel dan zal MKB inkoopmanager dit kenbaar maken aan de Deelnemer via email, internet(omgeving), fysieke post en/of telefoon. Aansluitend kan de Deelnemer ingaan op dit aanbod of niet.
4. Een Deelnemer blijft Deelnemer tot uitschrijving. Een Deelnemer kan zich op elk gewenst moment uitschrijven als Deelnemer. Tot uitschrijving ontvangt de Deelnemer collectieve aanbiedingen per post, internet(omgeving), email en/of telefonisch. Uitschrijven kan via www.mkbinkoopmanager.nl/uitschrijven, per email (service@mkbinkoopmanager.nl) of telefonisch bij de klantenservice van MKB inkoopmanager (085 - 4833 133).
5. Deelnemer geeft MKB inkoopmanager expliciet toestemming om Deelnemer te benaderen via email en/of telefonisch, maar uitsluitend ten behoeve van contractbeheer, gezamenlijke inkoopacties, aanbiedingen en berichten hieromtrent.
6. MKB inkoopmanager beheert en archiveert zoveel mogelijk gegevens van haar Deelnemers maar uitsluitend ten behoeve van contractbeheer, gezamenlijke inkoopacties, aanbiedingen en berichten hieromtrent.

Beperking aansprakelijkheid

1. Een door MKB inkoopmanager aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. MKB inkoopmanager zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden.
2. MKB inkoopmanager is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen Deelnemer en leverancier die mogelijk voortkomt uit de inkoopactie van MKB inkoopmanager. Dit geldt dus ook voor de geboden tarieven, de eventuele indexering daarvan en boetes die worden opgelegd door de huidige (oude) leverancier. Deze gegevens zijn gedefinieerd in de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier.
3. MKB inkoopmanager is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemer tenzij deze schade door MKB inkoopmanager opzettelijk dan wel door bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.
4. MKB inkoopmanager is niet aansprakelijk voor gevolgschade van en/of veroorzaakt door de leverancier.
5. MKB inkoopmanager is niet aansprakelijk voor enig defect of schade dat verband houdt met een storing/indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de systemen van MKB inkoopmanager kunnen aantasten. Gezien de technische kenmerken van internet kan MKB inkoopmanager noch onderbreking van de toegang tot haar systemen wegens onderhoud, noch vertraging in de overdracht van informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

Overmacht

1. Indien MKB inkoopmanager ten gevolge van feiten en omstandigheden, die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, wordt verhinderd (een deel van) haar werkzaamheden te vervullen, heeft zij het recht om de uitvoering daarvan op te schorten.
2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan MKB inkoopmanager niet in staat is haar verplichtingen jegens deelnemer na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen, in de mate dat deze gebeurtenissen vallen onder de in dit artikel vermelde definitie van Overmacht, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen.

Privacy

1. Door inschrijving geeft Deelnemer toestemming aan MKB inkoopmanager om zijn gegevens te verwerken en machtigt Deelnemer MKB inkoopmanager om zijn gegevens te delen met leveranciers, maar uitsluitend ten behoeve van contractbeheer, gezamenlijke inkoopacties en/of het na expliciet akkoord van Deelnemer aangaan van overeenkomsten door Deelnemer met leverancier(s). De gegevens van Deelnemer zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij met Deelnemer overeengekomen of indien wettelijke bepalingen dit vereisen.
2. MKB inkoopmanager is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. De gegevens zijn op ieder moment opvraagbaar bij MKB inkoopmanager en kunnen op verzoek uit de database worden verwijderd of gewijzigd.

Slotbepalingen

1. Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze deelnamevoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.
2. MKB inkoopmanager behoudt zich het recht voor om deze deelnamevoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 24 uur nadat deze schriftelijk aan Deelnemers zijn verstrekt.

Op verzoek worden onze voorwaarden digitaal of per fysieke post naar u verzonden. Neem hiervoor contact met ons op. Onze contactgegevens staan op www.mkbinkoopmanager.nl.

Klantenservice
HULP NODIG? WIJ ZIJN ER VOOR JE!

Heb je hulp nodig bij het aanmelden van je bedrijf? Of heb je vragen over het collectief van MKB inkoopmanager Wij staan voor je klaar! Mede daarom hebben we al meer dan 85.000 tevreden klanten.

Naar de klantenservice
klantenservice mkbinkoopmanager